Liên hệ qua các phương tiện truyền thông

Các quan hệ truyền thông

Vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc qua phương tiện truyền thông của Grundfos dưới đây khi có thắc mắc qua phương tiện truyền thông. Các nhà báo khi đến hạn vui lòng liên hệ với Grundfos với nhân viên quan hệ truyền thông của Grundfos qua điện thoại thay vì qua email.

Liên hệ với Grundfos về các vấn đề khác.

Các chi tiết liên hệ khác

Trung Quốc - Đức

Peter YanDirk Schmitz

Giám đốc quan hệ đối ngoại, Thông tin và Quan hệ công chúng

Điện thoại, văn phòng: Điện thoại văn phòng: +86 (0)10 58112751 +49(0)211 929 693791

ĐT di động: ĐT di động +86 10 15901193175 +49(0)171 768 78 53

E-mail: pyan@grundfos.com kdschmitz@grundfos.com

Nga / Mỹ

Lilia DasaevaHelen Mubarak

Giám đốc Quan hệ công chúng / Cán bộ truyền thông

Điện thoại văn phòng: +7 495 737 30 00 +1 913 227 3432

Điện thoại di động: +7 915 359 93 17 +1 913 302 3702

E-mail: ldasaeva@grundfos.com hmubarak@grundfos.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati