Liên hệ qua các phương tiện truyền thông

Các quan hệ truyền thông

Vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc qua phương tiện truyền thông của Grundfos dưới đây khi có thắc mắc qua phương tiện truyền thông. Các nhà báo khi đến hạn vui lòng liên hệ với Grundfos với nhân viên quan hệ truyền thông của Grundfos qua điện thoại thay vì qua email.

Liên hệ với Grundfos về các vấn đề khác.


    Facebook Twitter LinkedIn