Frank B. Winther

Frank B. Winther

Giám đốc truyền thông, Phụ trách truyền thông Tập đoàn

Điện thoại, số trực tiếp: +45 87506923
Điện thoại di động: +45 21996240
E-mail: fwinther@grundfos.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati