Thông báo ngưng sản xuất bơm định lượng DMB - Discontinued of Production of DMB 9-6 and DMB 18-3.5

17/04/2014

DMB 9-6 and DMB 18-3.5 which will be discontinued

Vui lòng xem tập tin đính kèm để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và part number.

(Cancellation list_DMB 9 and 18_June2014.xlsx)

English Announcement
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati