Tính bền vững và trách nhiệm

Phần không tách rời trong kinh doanh của chúng tôi

Quản lý tính bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp ở Grundfos là làm sao để
toàn bộ nhân viên trên khắp thế giới đáp ứng những mục tiêu và mục đích mong
muốn. Nó bao gồm một loạt nguyên tắc kinh doanh như sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị doanh nghiệp, một loạt chính sách và chiến lược rõ ràng, và một tổ chức để có thể thực hiện các chiến lược quy mô toàn cầu.

Trong các trang tiếp theo, các bạn có thể tìm hiểu về cách thức chúng tôi tiếp cận
tính bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp, cũng như cách chúng tôi triển khai
trong thực tế.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về tính bền vững và trách nhiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sustainability@grundfos.com

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati