Sự tuân thủ và cam kết

Signing of Code of Conduct

Bộ quy tắc ứng xử của Grundfos

Ở Grundfos chúng tôi xem trọng danh tiếng về sự chính trực, và do vậy kỳ vọng
toàn bộ tập đoàn vận hành trong các ưu tiên về môi trường, kinh tế và xã hội của
Tập đoàn như thể hiện trong Sứ mệnh Grundfos, Tầm nhìn Grundfos và các giá trị công ty.

Chúng tôi tin rằng thành thật và chính trực là những cách ứng xử được chấp nhận ở mọi nền văn hóa. Trong khi chúng tôi thừa nhận rằng thói quen có thể khác nhau tùy theo mỗi nước, và chuẩn mực đạo đức cũng có thể khác nhau, mong muốn của Tập đoàn là triển khai hoạt động kinh doanh với sự thật thà và tính chính trực.

Bộ quy tắc ứng xử của Grundfos liên tục được cập nhật và tăng cường, nhằm cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp của chúng tôi. Năm 2009, Bộ Quy tắc Ứng xử được mở rộng để bao hàm mọi lĩnh vực của Hiệp ứơc Toàn cầu của LHQ. Bộ Quy tắc Ứng xử tập trung vào vấn đề đạo đức và tuân thủ pháp lý đối với hành vi
hối lộ, giải trí và quà cáp, cạnh tranh bình đẳng và đúng pháp luật, xung đột lợi ích, tính bảo mật, nguyên tắc kế toán, quyền con người, quyền lao động, môi trường, và những đóng góp chính trị.

Bộ Quy tắc Ứng xử đề ra những nguyên tắc hướng dẫn cho nhân viên của
Grundfos hành xử một cách có trách nhiệm. Bộ quy tắc được tất cả các Tổng
Giám đốc của Grundfos đặt bút ký, nhưng công tác Quản trị doanh nghiệp và sự chấp hành Bộ Quy tắc là trách nhiệm của toàn thể nhân viên.

Hiệp ước toàn cầu của LHQ

Grundfos đã cam kết tuân thủ Hiệp ước toàn cầu của LHQ cùng mười nguyên tắc thuộc các lĩnh vực quyền con người, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Trong Báo cáo bền vững, chúng tôi công bố với các chủ thể các tiến trình đã thực
hiện nhằm thực thi mười nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu của LHQ, đồng thời ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ vào năm 2015.

Nhằm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của chúng tôi, Grundfos đã ký kết sáng kiến Quan tâm đến Khí hậu, trong đó chúng tôi cam kết sẽ đề ra những mục tiêu đặc thù nhằm giàm lượng khí thải.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati