Cách tiếp cận

Our basic concepts

Tính bền vững và trách nhiệm doanh nghiệp là một phần không thể tách rời của doanh nghiệp chúng tôi

Grundfos hoạt động với 4 nguyên tắc cơ bản: tuân thủ và trách nhiệm, bền vững, và giá trị được chia sẻ.

Tuân thủ và trách nhiệm

Chúng tôi tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ luôn luôn cư xử một cách có trách nhiệm - trong kinh doanh và trong xã hội. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn, luật pháp và quy định quốc tế và sở tại, ở bất kỳ nơi nào chúng tôi hoạt động.

Hơn thế nữa, Grundfos luôn hoạt động theo phương thức luôn đáp ứng hoặc vượt quá những kỳ vọng về đạo đức, pháp luật mà xã hội đặt ra cho công ty. Chúng tôi hiểu rằng, với tư cách là một công ty, chúng tôi có trách nhiệm đối với
môi trường, nhân viên, và cộng đồng địa phương, tiện ích của sản phẩm của chúng tôi, cũng như một cách cư xử đúng đắn và công bằng đối với khách hàng, nhà cung cấp và đối thủ của chúng tôi.

Tính bền vững

Ngoài trách nhiệm và yêu cầu tuân thủ của một doanh nghiệp, tính bền vững cũng là một nguyên tắc cơ bản của Grundfos. Mục tiêu tổng thể là làm sao để thế hệ này bàn giao cho thế hệ kế tiếp một hành tinh sạch hơn và đầy sức sống hơn những gì chúng ta được thừa hưởng từ thế hệ trước. Tính bền vững ở đây là nói về những nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ sau này, cả về các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài sản xã hội.

Ở Grundfos, tính bền vững trước tiên và trên hết là cách chúng tôi đối xử với những thách thức biến đổi khí hậu, như đúc kết trong tài liệu "Mục tiêu Đổi mới" và trong "Sách Trắng Grundfos - cách chúng ta đối phó với biến đổi khí hậu".

Giá trị được chia sẻ

Nhằm tối đa hóa giá trị, chúng ta phải nâng yêu cầu tuân thủ, trách nhiệm và tính bền vững lên một tầm cao hơn, với tên gọi là tạo ra giá trị được chia sẻ. Nói một cách đơn giản, để tạo ra giá trị cho Grundfos, chúng tôi cần tạo ra giá trị cho
người dân ở đất nước mà chúng tôi đang làm ăn.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati