Sự riêng tư

Điều khoản sử dụng giải pháp kỹ thuật số của Grundfos

Điều khoản Sử dụng

Mô tả Dịch vụ

Khi sử dụng các giải pháp kỹ thuật số của Grundfos (“Giải pháp Kỹ thuật số”) bạn có thể truy cập các thông tin và dịch vụ do Grundfos cung cấp.

Giải pháp Kỹ thuật số bao gồm trang web của Grundfos, trên trang web này bạn có thể sử dụng các dịch vụ riêng biệt, như giải pháp tự phục vụ, các mẫu liên hệ, yêu cầu về nội dung bảo hiểm, đăng ký nhận thư thông báo ..., và các ứng dụng đặc biệt của Grundfos có thể truy cập được mà không cần tạo tài khoản như Ứng dụng Grundfos GO và Trung tâm Sản phẩm của Grundfos. Đối với một số ứng dụng, sẽ có thêm một EULA và bạn sẽ có thể tạo một tài khoản và truy cập vào các môđun ứng dụng khác nhau.

Chấp nhận Điều khoản

Giải pháp Kỹ thuật số được Grundfos cung cấp cho bạn bao gồm các cập nhật, cải tiến, tính năng mới ..., phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng ("TOU") sau đây. Grundfos có quyền cập nhật TOU bất kỳ khi nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem ấn bản TOU hiện có bằng cách nhấp vào liên kết siêu văn bản "Vấn đề Pháp lý" nằm ở phía dưới cùng trên trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đã đồng ý bị ràng buộc theo các TOU này.

Miễn trách

Grundfos cung cấp các Giải pháp Kỹ thuật số dưới dạng dịch vụ và chỉ vì
mục đích thông tin. Việc truyền thông tin này không cấu thành bất kỳ
mối quan hệ nào với Grundfos. Bạn không nên làm theo những thông tin
được cung cấp thông qua các Giải pháp Kỹ thuật số mà không nhờ đến
sự trợ giúp cá nhân từ Grundfos. Trong khi chúng tôi đã nỗ lực để duy
trì thông tin, phần mềm và bất kỳ dịch vụ nào khác trong Giải pháp
Kỹ thuật số một cách chính xác nhất, các Giải pháp Kỹ thuật số
có thể chứa các lỗi hoặc thiếu sót và chúng tôi sẽ không chịu bất
kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý nào. Tài liệu và nội dung của các
Giải pháp Kỹ thuật số được cung cấp "nguyên mẫu", và không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Cả Grundfos hoặc bất kỳ công ty con nào của mình sẽ không chịu trách
nhiệm về bất kỳ mất mát phần cứng, phần mềm hoặc tệp tin nào do
việc sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc các bộ phận nào đã
được tải về hoặc sử dụng từ/trong các Giải pháp Kỹ thuật số gây
ra. Do đó, Grundfos không đảm bảo rằng các Giải pháp Kỹ thuật số
hoặc dịch vụ được cung cấp trên các Giải pháp Kỹ thuật số bởi
Grundfos hoặc nhân danh Grundfos (kể cả các bản tải phần mềm miễn
phí) sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sẽ liên tục, kịp thời,
bảo đảm hoặc không có lỗi, hoặc rằng các Giải pháp Kỹ thuật số
hoặc các máy chủ được Grundfos sử dụng không bị nhiễm virút hoặc
lỗi, hoặc đang hoạt động tốt hoặc chính xác. Grundfos sẽ nỗ lực duy trì các Giải pháp Kỹ thuật số và hoạt động của chúng, nhưng Grundfos sẽ không và không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ khuyết tật nào có thể có trong các Giải pháp Kỹ thuật số hoặc hoạt động của các Giải pháp Kỹ thuật số.

Grundfos có thể cung cấp các liên kết cho các trang web khác hoặc cung cấp các ứng dụng của bên thứ ba. Bạn phải tự chịu rủi ro về việc sử dụng
các trang web và/hoặc ứng dụng của bên thứ ba đó.

Luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ một số cam kết hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý về những tổn thất bất thường
hoặc do hậu quả. Do đó, một số giới hạn hoặc loại trừ ở trên có
thể không áp dụng đối với bạn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bất
kỳ trong tổng số nợ đối với bạn của Grundfos hoặc công ty con sẽ
không vượt quá tổng số tiền bạn đã trả để sử dụng các Giải pháp
Kỹ thuật số nếu có.

Sử dụng Bất hợp pháp hoặc Bị cấm

Như một điều kiện sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số, bạn sẽ không được sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào theo TOU. Bạn không được sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số dưới bất kỳ hình thức nào
có thể làm hư hỏng, vô hiệu hóa hoặc làm quá tải máy chủ của Grundfos, hoặc các mạng nối với máy chủ của Grundfos, hoặc cản trở bất kỳ bên nào khác sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số đó. Bạn không được cố gắng truy cập không được phép vào bất kỳ Giải pháp Kỹ thuật số nào, các tài khoản khác hoặc bất kỳ máy chủ nào của
Grundfos bằng cách bẻ khóa hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua các phương tiện không được cung cấp có chủ ý thông qua các Giải pháp Kỹ thuật số.

Bạn không được cố ý đưa vào các virút, trojan, worm hoặc tài liệu khác nguy
hiểm hoặc có hại về mặt công nghệ.

Sở hữu Trí tuệ

Các Giải pháp Kỹ thuật số và mỗi bộ phận cấu thành các Giải pháp Kỹ thuật số đó, đặc biệt là biểu đồ, dữ liệu, phần mềm, văn bản, lôgô của các Giải pháp Kỹ thuật số, đều được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ, ví dụ như luật bản quyền và/hoặc thương hiệu.

Grundfos Holding A/S sở hữu độc quyền các Giải pháp Kỹ thuật số và mỗi bộ phận cấu thành các Giải pháp Kỹ thuật số đó.

Grundfos Holding A/S sẽ cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, không độc quyền để sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số được xác định cho mỗi Giải pháp Kỹ thuật số.

Việc sử dụng bất kỳ Giải pháp Kỹ thuật số nào hoặc một trong các bộ phận cấu thành của các Giải pháp Kỹ thuật số đó đều cấu thành sự vi phạm các quyền, trừ
khi đã được Grundfos Holding A/S cho phép trước bằng văn bản.

Bồi thường

Bạn sẽ phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Grundfos (kể cả các công ty con) không bị thiệt hại từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, tổn thất và các chi phí, kể cả phí luật sư và các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng của bạn hoặc sử dụng hoặc sử dụng sai tài khoản của Grundfos.

Tranh chấp pháp lý

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh do sử dụng các Ứng dụng hoặc diễn giải của TOU sẽ được điều chỉnh theo các luật của Đan Mạch, ngoại trừ có các xung đột pháp luật. Tòa án duy nhất giải quyết bất kỳ và toàn bộ các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên
quan đến EULA này sẽ là Tòa án Thành phố Copenhagen của Đan Mạch.

Nếu các luật áp dụng cho các điều kiện đó có thể được giải thích hoặc thay đổi hiệu lực về sau dẫn đến một hoặc một số điều khoản bị mất hiệu lực hoặc vô hiệu, thì các luật đó sẽ không làm vô hiệu các điều kiện chung.

Điều khoản khác

Grundfos có quyền sửa đổi, dừng hoặc hủy bỏ các Giải pháp Kỹ thuật số bất kỳ khi nào mà không cần lý do hoặc thông báo. Grundfos cũng có quyền ngăn bạn, Quản trị viên Truy cập của bạn hoặc bất kỳ Người dùng Không được phép nào của bạn truy cập vào và sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số bất kỳ khi nào mà không cần lý
do hoặc thông báo. Không giới hạn điều khoản chung đã nêu ở trên, Grundfos có thể dừng hoặc ngăn chặn bạn truy cập vào các Giải pháp Kỹ thuật số bất kỳ khi nào nếu bạn vi phạm bất kỳ TOU nào.

TOU cấu thành thỏa thuận tổng thể giữa Grundfos và bạn với tư cách là người dùng, và thay thế các thỏa thuận trước đây.

Nếu Grundfos không thi hành bất kỳ điều khoản đặc biệt nào, Grundfos sẽ không khước từ quyền thực thi điều khoản đó về sau. Đặc biệt, nếu tòa án phát hiện bất kỳ điều khoản nào không áp dụng cho bạn, các điều khoản khác sẽ tiếp tục hiệu lực. Grundfos có thể có toàn quyền giao thỏa thuận này cho bất kỳ pháp nhân nào trong
Tập đoàn Grundfos.

 

Chính sách Quyền riêng tư

Để cung cấp các Giải pháp Kỹ thuật số, Grundfos sẽ thu thập các dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số của Grundfos, bạn cho phép Grundfos xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư
này.

Tại Grundfos, chúng tôi thừa nhận rằng bạn có thể muốn được giữ bảo mật các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trực tuyến và chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi phải có biện pháp bảo vệ phù hợp và xử lý có trách nhiệm tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi đã nhận được.

Nếu bạn không chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi khuyến nghị bạn không nên sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số của Grundfos.

Chúng tôi được thu thập và xử lý loại dữ liệu nào và dùng cho mục đích gì?

Theo quy định, bạn có thể truy cập các Giải pháp Kỹ thuật số mà không cần báo cho chúng tôi biết bạn là ai và không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi Grundfos cần hỏi bạn thông tin cá nhân và yêu cần bạn đăng ký thông tin nhận diện cá nhân của bạn, như tên, công ty, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ  (“Dữ liệu Cá nhân”) để gửi các các bản tin mới hoặc các dịch vụ khác.

Grundfos sẽ đăng ký và xử lý thông tin cá nhân của bạn để gửi các dịch vụ được yêu cầu khi bạn:

  • Đang sử dụng một số mẫu tự phục vụ và liên hệ,
  • Gửi câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi cho chúng tôi,
  • Đăng ký nhận thư thông báo, hoặc
  • Gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi thông qua trang web hoặc các ứng dụng.

Grundfos chỉ đăng ký các dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu (như địa chỉ email hoặc địa chỉ riêng tư của bạn).

Ngoài ra, Grundfos sẽ thu thập các dữ liệu về việc sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số của bạn, kể cả địa chỉ IP của bạn, vì mục đích thu thập và phân tích về kiến thức và trí óc, để tạo một hình ảnh khách hàng hoàn chỉnh và hiểu rõ hơn về những nhu cầu
cũng như các hành vi của các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng kiến thức này xây dựng các trải nghiệm người dùng tiện dụng hơn.

Grundfos không lưu giữ thông tin về phương thức thanh toán, như số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng hoặc thông tin tương tự.

Ai kiểm soát dữ liệu và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho ai
(người xử lý dữ liệu)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Đan Mạch là đơn vị
kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm về sự bảo mật dữ liệu đối với dữ liệu đã thu thập.

Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ bạn đã đặt hàng, các dữ liệu dá nhân đã nhập vào Giải pháp Kỹ thuật số sẽ được tiết lộ cho:

  • các công ty trong Tập đoàn Grundfos
  • các bên thứ ba được lựa chọn kỹ được giao để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ai-len

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Đan Mạch

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ai-len

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ai-len

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, Hoa Kỳ

- Marketo Inc.
Trụ sở Công ty, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, Hoa Kỳ

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ai-len

Các bên thứ ba được phép khác có thể truy cập hoặc lưu giữ các dữ liệu cá nhân nếu luật địa phương yêu cầu. Grundfos hạn chế việc truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba đó.

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Các tệp tin thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào, nơi Grundfos hoạt động hoặc nơi Grundfos tham gia là nhà cung cấp dịch vụ. Bằng việc sử dụng các Giải pháp Kỹ thuật số của Grundfos hoặc tiết
lộ thông tin cho Grundfos, bạn đã cho phép chúng tôi truyền thông tin đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, và các quốc gia này có các luật bảo vệ thông tin khác nhau ngoài các luật ở quốc gia của bạn hoặc quốc gia nơi bạn cư trú khi gửi thông tin cho Grundfos.

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân khi cần thiết phục vụ các mục đích nêu trên.

Truy cập thông tin, khiếu nại

Bạn có quyền truy vấn về thông tin mà Grundfos đã lưu giữ về bạn và có quyền phản đối những thông tin đã lưu và phản đối việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không liên quan, bạn có quyền sửa hoặc xóa thông tin đó.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền phản đối bất kỳ hồ sơ cá nhân nào mà Grundfos đã thu thập. Bạn cũng có thể đệ đơn khiếu nại lên cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Đan Mạch.

 Nếu bạn muốn biết thêm hoặc muốn thay đổi thông tin của mình, bạn cứ việc liên hệ với Grundfos Holding A/S bằng cách điền đầy đủ mẫu thông tin liên hệ này.
 

Thông tin liên hệ, sửa đổi và cập nhật chính sách quyền riêng tư

Grundfos phát đáp ứng các quy định pháp luật ở mọi thời điểm liên quan đến việc bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Ở phần đầu chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể biết được chính sách được cập nhật lần cuối khi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến chính sách quyền
riêng tư hoặc cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn cứ việc liên hệ với Grundfos Holding A/S.