Thông báo ngưng sản xuất bơm định lượng DMB - Discontinued of Production of DMB 9-6 and DMB 18-3.5