Register for full access to all videos in this expert series

Not all water extraction is equal. We offer inspiration for eight, diverse and challenging conditions for submersible pumps. Eight short, informative films, each with suggestions like pump placement, attributes, system design and efficient operation. See the series: Designing water extraction in diverse conditions.

Fill out the form below to receive access

Vui lòng điện vào các trường được yêu cầu
- Email không hơp lệ

Bạn có thể rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào. Sự rút lại đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại. Bạn cũng có quyền phản đối sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm tạo hồ sơ. Để biết thêm thông tin dữ liệu cá nhân và quyền của bạn, vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật

Thank you for requesting access to our content

You can download it here

We will also send the link to your mailbox shortly.

We might have something else of interest for you on
our Grundfos For Engineers knowledge hub.

Click here and have a look around

Premium-Content_RawWaterIntakeFilm_EN_INT_Graphic-Banner_300x250