Grundfos iSOLUTIONS

Discover Intelligent Connectivity

Connect to the future of intelligent pump systems

Grundfos iSOLUTIONS brings a new era of intelligence to pump systems and water technology with solutions that look beyond individual components and optimise the entire system.

Powered by our deep understanding of water, Grundfos iSOLUTIONS utilises intelligent pumps, components and system integration. Together they enable real-time monitoring, remote control and system optimisation to help you reach a new level of performance.

Explore Grundfos iSOLUTIONS for your application

Commercial Buildings

Commercial Buildings

See how intelligent pumps, cloud connectivity and digital services with Grundfos iSOLUTIONS are driving intelligent systems in commercial buildings. Learn how to reduce system complexity, and ensure optimal performance, comfort, control and energy efficiency, for any application.

Industry

Industry

Grundfos iSOLUTIONS delivers intelligent pumps, components and system integration for industrial applications like water treatment, industrial cooling, boilers and wash & clean. Discover how to control, monitor and optimise your entire system in even the most demanding applications.

Vui lòng điện vào các trường được yêu cầu
Sign up

Sign up to our newsletter to stay updated

- Email không hơp lệ

Bạn có thể rút lại chấp thuận bất cứ lúc nào. Sự rút lại đó sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp pháp của việc xử lý trước khi rút lại. Bạn cũng có quyền phản đối sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm tạo hồ sơ. Để biết thêm thông tin dữ liệu cá nhân và quyền của bạn, vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện và Chính sách Bảo mật